Little Pumpkin

Anita van de Beek
06-34187496

Suzanne van de Beek
06-41944744

Telefoon Vast
020-7719706

E-mail
info@little-pumpkin.nl

Website
www.little-pumpkin.nl

Adres
Robert Kochplantsoen 42
1097 GK  AMSTERDAM
Oost-Watergraafsmeer

Gezondheid & veiligheid

Bij Little Pumpkin wordt er door de eigenaren jaarlijks een risico-inventarisatie met betrekking tot de veiligheid (RIV) en gezondheid (RIG) uitgevoerd. Aan de hand van beschreven scenario’s worden de risico’s geïnventariseerd  en wordt er een actie(-plan) opgesteld, om de risico’s uit te sluiten of aanvaardbaar te maken. 

Een belangrijk onderdeel in de gezondheid en veiligheid binnen ons kinderdagverblijf is de werkinstructiemap. Deze map is een werkdocument voor alle medewerkers binnen Little Pumpkin. In de map wordt het beleid vertaald naar het uitvoeren. Door middel van instructies en protocollen denken wij de gezondheid en veiligheid te kunnen borgen.Deze map bevat tevens diverse protocollen die horen bij een bepaalde instructie. Zo is er bijvoorbeeld een protocol "handelen bij ongevallen. "In de werkinstructie map is een protocol hoe de leidsters moeten handelen bij ongevallen. Wij maken gebruik van een ongevallen registratieformulier, waarbij per ongeval de aard en de plaats van het ongeval, het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen worden gemeld. Ongelukjes komen voor en zullen op dit formulier worden beschreven en hierop zal een nieuw actieplan worden gemaakt. Er wordt een eindverslag gemaakt van de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid waarin wij de onderdelen van de inventarisatie evalueren.

Voorbeelden van de werkinstructies t.a.v. de hygiëne, veiligheid en gezondheid, zijn:

-          Hygiënebeleid;

-          Schoonmaakbeleid en werkinstructies;

-          Slaapbeleid;

-          Ziektebeleid en werkinstructie toedienen medicijnen;

-          Werkinstructie handelen bij ongelukken

-          Registratieformulier ongevallen;

-          Protocol vermissing;

-          Protocol kindermishandeling.

Wij hebben een protocol  Kindermishandeling. Hierin staan ondermeer een stappenplan, signaleringslijsten en een sociale kaart (contactgegevens van instanties waarbij advies ingewonnen kan worden bij een vermoede van kindermishandeling).

Alle leidsters hebben een EHBO(kinderen) diploma.

Verklaring Omtrent Gedrag en Continue screening

Kinderopvang moet in een gezonde en veilige omgeving gebeuren. Iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich daarom inschrijven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Dit geldt ook voor personen die regelmatig aanwezig zijn op de opvanglocatie. Bij Little Pumpkin zijn dat; de yoga juf, muziek juf, technisch- huishoudelijk medewerker, alle invalkrachten, leidsters, houders en secretaresse.

Leidsters krijgen een arbeidsovereenkomst aangeboden. Deze arbeidsovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde van het feit dat Werknemer een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor aanvang van het dienstverband aan Werkgever kan overleggen. Indien Werknemer geen VOG kan overleggen binnen genoemde termijn, zal deze arbeidsovereenkomst van rechtswege niet aanvangen.

Inschrijven in het personenregister kan alleen met een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De VOG toont aan dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd die niet samengaan met het werken met kinderen. Daarna wordt dagelijks gecontroleerd of iemand geen nieuwe strafbare feiten heeft gepleegd. Dit is de continue screening.